Toggle light / dark theme

https://www.youtube.com/watch?v=vqYJ2EwfBGg&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=uBzLIyDBveM